Mensen helpen ligt Colette Vandebeek nauw aan het hart. Autisme is de rode draad en de focus ligt op de sterktes van personen met of zonder diagnose. Via ondersteuning en advies op maat wil ze kansen bieden vanuit het talent en de competenties van de mensen met autisme. Ook wil Colette een nieuwe betekenis geven aan het woord ‘autisme’. Het wordt nog te vaak gelinkt aan stereotypen. Als je op de juiste manier met de beschikbare talenten van mensen met ASS aan de slag gaat, ontstaan er vaak mooie verbindingen. Samen maken we werk van autisme!

collette van assjette

Wanneer is Assjette vzw opgericht en wat was hiertoe de aanleiding of motivatie?

We zijn ongeveer zeven jaar geleden gestart met Assjette, een tewerkstellingsproject voor normaalbegaafde mensen met ASS. Dit na heel wat jaren ervaring met jongeren met ASS in het onderwijs waarbij de kloof van school naar werk toch voor velen nog te groot is.
Tevens als lector in het postgraduaat autisme vond ik een gelijkgezinde collega die ik kon enthousiasmeren om samen met mij dit initiatief op te starten, ondersteund door een sterk netwerk rondom ons.

Wat wil Assjette betekenen voor mensen met ASS?

De doelstelling van Assjette vzw is normaalbegaafde (jong)volwassenen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) (“de cliënt”) begeleiden naar het NEC (Normaal Economisch Circuit) en/of hun een arbeidsactiviteit op maat als vrijwilliger in Assjette of elders aanbieden.

Waarin maken jullie volgens jou het verschil voor deze personen?

Bij personen met ASS worden met goede bedoelingen vaak beslissingen in hun plaats genomen. Assjette keert dit om en legt van bij de start en in alle tussenstappen het initiatief bij de cliënt.

Cliënten leren hun leven in eigen handen te nemen. Dit bevordert duidelijk het welbevinden van de cliënt. De laagdrempelige insteek, maar tevens kunnen zijn wie je bent met eigen verwachtingen, toekomstperspectieven en mogelijkheden, geeft een veilig gevoel en rust.
Op het ritme van de cliënt en vooral samen met de cliënt, tekent Assjette de verdere levensloop uit, rekening houdend met de sterktes van de cliënt en mogelijke valkuilen. Dit alles gebeurt in een veilige setting en toont de cliënt nieuwe perspectieven die hij/zij voorheen vaak nog niet mocht ervaren.
Het samen opstellen van realistische doelen, die de trajectbegeleider waar nodig bijstuurt, en waarbij de kans op slagen erg groot is, draagt bovendien bij tot een positiever zelfbeeld.

Hoe gaan jullie hiermee concreet aan de slag?

De aanpak in Assjette verloopt als volgt:

In de eerste stap van de trajectbegeleiding (intake) bekijkt de trajectbegeleider het dossier van de cliënt en stelt samen met de cliënt een plan op met o.a. de verwachtingen en de doelstellingen van de persoon. De trajectbegeleider maakt een eerste inschatting van de competenties van de cliënt en bepaalt of de cliënt de minimale competenties heeft of kan ontwikkelen voor het NEC. Indien dit zo is, komt de cliënt in aanmerking voor een vervolgtraject binnen Assjette. Indien dit niet zo is, begeleiden we de cliënt in een geschikt traject buiten Assjette.

Centraal in de begeleiding van de cliënt naar het NEC heeft Assjette een unieke en innovatieve atelierwerking ontwikkeld die drie belangrijke doelstellingen combineert, namelijk trajectbegeleiding, gedragscompetentieverwerving en inschatting van de specifieke technische vaardigheden van de cliënt. Op dit moment organiseert de vzw deze ateliers rond de thema’s voeding, catering, fotografie, kunst, creativiteit en taalcorrectie. Deze zijn het gevolg van een competentieanalyse van de actuele cliënten.

De werkomgeving is zo veel als mogelijk en nodig aangepast aan de specifieke context van de cliënten met autisme. De cliënt wordt gaandeweg ook gestimuleerd om zelf meer initiatief te nemen en sociale en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen en grenzen te verleggen. Door de cliënt in de atelierwerking te observeren bepaalt de trajectbegeleider de gedragscompetenties en de technische vaardigheden van de cliënt, nodig om het verdere traject voor de cliënt te bepalen.

Het resultaat van deze opvolging bepaalt het verdere traject.

Zijn er nog andere pistes die jullie bewandelen?

Assjette wil zeker ook een aanspreekpunt zijn voor iedereen die samenwerkt of samenleeft met personen met autisme. Assjette verstrekt informatie of verwijst door naar geschikte partners. Alsmaar meer zien we ook mensen met ASS die kampen met een burn-out in het NEC of een andere specifieke hulpvraag waarbij we samen de mogelijkheden in begeleiding en opvolging bekijken.

Op welke manier worden jullie gefinancierd?

Aanvankelijk, bij opstart, waren al onze financiële middelen spontaan aangeleverd door giften en sponsors… financieel en in natura (vloer, verwarmingsketel, …). Dit door zowel particulieren als kmo’s, serviceclubs, …
Wij werkten de eerste jaren zelf onbezoldigd en probeerden met cateringopdrachten en zelfgecreëerde producten van onze medewerkers ook financiële middelen binnen te halen. Dit met de bedoeling om hierdoor zelfbedruipend te kunnen worden.
Toch leek dit makkelijker gezegd dan gedaan en deden we een aanvraag voor een erkenning bij het VAPH, die in 2017 goedgekeurd werd en waarvan we sinds 2019 wel beperkte financiële middelen ontvangen… Hiervan kan ongeveer anderhalf personeelslid bezoldigd worden.
Wetend dat we meer dan een 40-tal cliënten begeleiden in verschillende trajecten en dat er een wachtlijst met nog meer personen is, zijn acties als die van jullie “cycling for life” nog steeds meer dan welkom.

Welke meerwaarde heeft deze actie voor jullie?

Enerzijds willen we hierbij het taboe doorbreken van het stereotiepe beeld dat toch nog heel wat mensen hebben van personen met ASS en tevens de focus leggen op de totale persoon met veel mogelijkheden en talenten. Ook willen we het belang van juiste ondersteuning en begeleiding vanuit een gelijkwaardigheidsgevoel benadrukken en de omgeving sensibiliseren. Dit vanuit een integratie- en inclusiegedachte… Verbindend werken over de verschillende breinen heen…

Vandaar willen we ook onze creatie verbindende STEUNkoekjes voor jullie prestatie eind juli vanaf heden aanbieden via de webshop van Assjette.

Bron: Interview met Colette van Assjette #cyclingismylife – Assjette vzw

 

colette van assjette

Pin It on Pinterest

Share This